--Google Analytics 4--
UPS batteri och Batterivård

Med rätt miljö och vård av UPS batteri får du längre livslängd på batterier

UPS teknik & system

UPS batteri underhåll och vård

Batterierna inom ett UPS-system har en avgörande roll och är lika viktiga som själva UPS-enheten. Trots detta är batterierna också systemets främsta sårbarhet och de bidrar betydligt till installations- och löpandekostnaderna. När batteriets livslängd går framåt ökar den interna resistensen gradvis tills den når en kritisk nivå, vilket indikerar att det är dags att byta ut batteriet. Du beställer enkelt batterier direkt från oss, och vi levererar snabbt och säkert. Vi tar också hand om dina gamla batterier genom att ansvara för deras destruktion och återvinning.

Faktorer som påverkar UPS batteri

Dålig batterikvalitet, ogynnsamma temperaturförhållanden, bristande övervakning och frekventa urladdningar orsakar att batterierna byts ut i förtid.

UPS batteri – förläng livslängden

Genom att skapa optimala förhållanden för lagring kan batteriernas livslängd öka avsevärt eftersom en god ventilation och temperaturer inom intervallet 20-25 grader främjar en förlängd hållbarhet. En regelbunden övervakning av batteriets interna hälsa, inklusive temperatur, volt och resistans genom ett batteriövervakningssystem, gör det möjligt att snabbt identifiera underpresterande batterier. Dessa kan då bytas ut i tid, innan de påverkar de övriga batterierna i systemet.

UPS batteri – att tänka på

 • Omgivningstemperatur runt 20-25 grader
 • Batterikvalitet från fabrik
 • Regelbunden kontroll av resistens och spänning
 • Batteriövervakningssystem
 • Beställ batterier och övervakning av oss

Eurotech erbjuder rätt förutsättningar för rätt UPS batteri

BAcs för batterivård

Battery Management System (BMS)

Eurotech är en fullständigt certifierad återförsäljare för BACS, det ledande batterivårdssystemet från det tyska företaget Generex. BACS förlänger batteriernas livslängd och påverkar investeringskalkylen positivt över en förlängd tidsperiod.

Hur fungerar BACS batteriövervakning?

BACS utför en analys av varje individuellt batteriblock i en slinga, vilket möjliggör tidig upptäckt och byte av defekta batterier innan de påverkar andra. Varje batteriblock har en monterad modul där polspänningen mäts och övervakas genom programvara. Du integrerar BACS med befintliga UPS-system och inkluderar det som standard i nya installationer.

Fördelar med BACS batteriövervakning

 • Kostnadseffektivt batterivårdssystem
 • Ökar driftsäkerheten för UPS system
 • Sparar in kostnader och tid
 • Kan öka batteri livslängd

Du hittar BACS under övriga tillbehör

Övriga tillbehör

Kringutrustning för bypass, övervakningssystem och kommunikation.
Europaparlamentets och rådets förordning gällande

Batterier och förbrukade batterier

Eftersom efterfrågan på batterier förväntas öka avsevärt, upp till 19 gånger under de kommande åren, reflekterar den exponentiella ökningen en ökad strategisk betydelse för industriella och stationära batterimarknader. Forsknings- och teknikutveckling inom batteriteknik kommer att fortsätta göra betydande framsteg för att i slutändan hantera dessa framsteg. För att säkerställa en hållbar och långsiktig positiv påverkan har det visat sig nödvändigt att etablera en harmoniserad reglering för hela battericykeln på EU-marknaden.

Man kan dela upp förslaget i tre olika delar:
– Delen innan batteriet tas i bruk

Producentansvaret ökar för att preciserar mängden olika metaller och andelen återvunnet material i batterier. Det följs även av en ökad krav på information och märkning för att underlätta för marknaden att bedöma batteriers prestanda och förväntade livslängd.

– Delen när batteriet är i bruk

Batterivårdssystem måste uppfylla krav för att effektivt bedöma batteriers livslängd och kvarvarande kapacitet. Sålunda för att det är en central del och för att kravet innebär att batterier kan förlänga sin livslängd, samt få en andra chans genom att användas i nya applikationer när de har nått sin ursprungliga livslängd. Som till exempel i UPS-system. Därför betonas möjligheten att använda batterier i senare skeden för energilagringssystem när de har tjänat ut i sina primära applikationer.

– Delen när batteriet inte längre kan användas

Därför fastställs mål för återvinning av olika batterityper och ett ökat producentansvar för återvinning. Europeiska kommissionen lade därför fram ett förslag till nytt regelverk den 10 december 2020. EU-parlamentet har granskat kommissionens förslag och föreslagit olika ändringar. Nästa steg innefattar att kommissionen återgår till dessa ändringsförslag och presenterar en slutgiltig version av förslaget.

Som en del av detta nya regelverk kommer EU senast den 1 januari 2026 i synnerhet att kräva att laddningsbara industri- och traktionsbatterier inkluderar ett batterihanteringssystem.

Det råder osäkerhet kring vilka batterier som kommer att omfattas av förslaget om batterivårdssystem. Tidigare fanns en gräns på 2 kW/h, men parlamentet har valt att inte inkludera den delen. En annan punkt är att batterier under 5 kilo inte kommer påverkas, vilket innebär att UPS med interna batterier, 7 Ah till 12 Ah, undantas från kravet. Särskild relevans har artikel 14, kapitel III, där rollen för ett batterihanteringssystem specificeras.

Enligt lagstiftningsdokumentationen definieras ett ”batterihanteringssystem” som en elektronisk komponent som övervakar och styr batteriets elektriska och termiska funktioner. Det ansvarar för att hantera och lagra data om batteriparametrar för att bedöma åldrandet och förväntad livslängd, och det kommunicerar med enheten där batteriet är installerat. Enligt EU-rådet krävs att ett ”batterihanteringssystem” uppfyller eller tillhandahåller nödvändig datamätning enligt ett ramverk av nyckelparametrar.

Batterihanteringssystem

Nödvändig datamätning

Enligt EU-rådet krävs att ett ”batterihanteringssystem” aktivt möter eller tillhandahåller nödvändig datamätning enligt ett ramverk av nyckelparametrar. Dessa parametrar och deras koppling till GENEREX BACS-produktfamiljen beskrivs mer detaljerat nedan.

Batterikapacitet

1. Återstående kapacitet – BACS

Från och med 2022, möjliggör BACS realtidsberäkning och visning av individuell cell- och batterikapacitet. Nedan följer några nyckelparametrar som BACS övervakar och presenterar:

Återstående Batterieffektivitet (Round Trip Efficiency):

Beräknas genom en direkt jämförelse mellan två distinkta urladdningar.
BACSVIEWER REPORT-funktionen visar skillnaden mellan dessa två urladdningar och representerar effektiviteten, vilken minskar med ålder och antal urladdningar.

Batterikapacitet:

AC/DC-resistansen plottas mot cellens tillgängliga kapacitet, uttryckt i procent av nominell kapacitet.
BACS är det enda BMS på marknaden som visar batterikapaciteten mot AC/DC-resistans, inklusive batteriström och temperatur i kapacitetsmätningarna.

Total Kapacitetsförlust:

Beräknas genom att jämföra skillnaden mellan batteriets nominella kapacitet när det är nytt och resultatet av ett nyligen utfört urladdningstest.
BACSVIEWER-programvaran underlättar enkel och tillgänglig jämförelse.
Återstående Effektkapacitet och Effektförlust:

Determineras från den givna cellens ”Batterikapacitet” jämfört med den första registrerade urladdningen vid uppstart.
BACS säkerställer 100 % laddningstillstånd för varje batteri, vilket möjliggör jämförbarhet av urladdningstester och snabb bestämning av livslängds strömförlust med långtidsdata från BACSVIEWER.

Autonomitid:

BACS ger en autonomitidsberäkning baserat på UPS-ingång, batteriström, batterispänning, temperatur och impedans.

Bestämning av Batterikapacitet genom Urladdningstester:

Ladda ur batteriet för att exakt bestämma tillgänglig kapacitet.
BACS mäter batterikapaciteten en gång per sekund vid urladdning, möjliggör riskfria tester utan obemärkta skador på celler/batterier.
BACS erbjuder en omfattande övervakning och noggrann analys av batteriparametrar, vilket ger användare insikter i prestanda, effektivitet och förväntad livslängd, samtidigt som risken för störningar i systemet minimeras under online-urladdningstester.

Impedans

Ohmisk resistans och/eller elektrokemisk impedans

I korthet, indikerar BACS detta genom ”RI” läsningen; trendlinjen i BACS VIEWER visar förväntad livslängd.

Motstånd

AC/DC-resistans eller konduktans kan övervaka en cells hälsotillstånd och följa dess åldringsprofil. AC/DC-resistans eller konduktansövervakning kan inte exakt fastställa när en produkt når ett specifikt kapacitetsvärde, som t.ex. 80 % av nominellt. Däremot kan det framgångsrikt användas för att upptäcka felaktiga celler innan de orsakar batteriproblem.

Dessutom kan plotting av AC/DC-resistansvärden mot tid för skapa en bred åldringsprofil för celler eller batterier i drift möjliggöra förutsägelser om när celler behöver bytas ut. AC/DC-resistansövervakning kan användas för att härleda en livsprofil genom att plotta förändringen i AC/DC-resistans eller konduktans över tiden när en cell åldras.

AC/DC-motstånd bör endast användas på helt laddade celler för att få tillförlitliga resultat. Utmaningen i högspänningssträngapplikationer som UPS är att cellerna/blocken ofta avviker från ideal flytladdningsspänning, med skillnader på 2V eller mer inom strängen. BACS balanserar spänningsskillnaderna så att alla celler/batterier är lika och skiljer sig inte mer än 0,01 Volt från en närliggande cell/batteri till nästa. Detta möjliggör jämförelse mellan AC/DC-resistansvärden och gör sådana mätningar användbara för diagnostiska ändamål.

Baslinje RI

Om testet är initialt lagrar BACS AC/DC-resistansen eller konduktansen som den initiala AC/DC-resistansen för senare jämförelse när batteriet åldras. Dessutom erbjuder BACS konfigurerbara tröskelinställningar för RI-motstånd baserade på absoluta värden i mOhm. Det kan vara dynamiskt eller baserat på en given uppsättning ”Base Line”-värden, beroende på installationens behov.

Temperatur

1. Temperaturpåverkan på batterikapaciteten

Först och främst så påverkas tillgänglig batterikapacitet av batteritemperaturen. För att klara olika temperaturer (10 °C till 30 °C) tillämpas normalt en kapacitetskompensation på 0,6 % per grad Celsius. För höghastighetsurladdningar kan kapacitetskompensationskoefficienten vara betydligt större. BACS batterikapacitetsdisplay baseras på denna kapacitetskompensationer grad Celsius och lägger till denna faktor i sina beräkningar av batterikapacitet.

2. Temperaturpåverkan på batteriets livslängd

Batteriets livslängd anges normalt till 20 °C (för blysyra) och påverkas av driftstemperaturen. Förhöjda temperaturer leder till att batteriets livslängd förkortas. För en konstant temperaturökning på 10 °C förväntas livslängden minska med cirka 50 %. Batteriets livslängd kan förutsägas med hjälp av temperaturprofiler, men en sådan metod är mycket oprecis om inga andra aspekter tas med i beräkningen. BACS registrerar batteritemperaturen på lång sikt och medeltemperaturen visas så att användaren vet vad livslängden för sina batterier ska vara.

3. Temperaturpåverkan på batteriets självurladdning

En given batterisjälvurladdning påverkas av temperaturen och ökar progressivt i förhållande till en temperaturökning. Följaktligen så visar BACS trenden för batterispänningarna över tid; även mätt är den historiska utjämnings-/balanseringsaktiviteten i %. Om balansering indikeras på 0 % men laddaren är igång, skulle detta indikera antingen att batteribrytaren kan vara öppen och självurladdningen tömmer batteriet – ELLER – temperaturen är för hög så att självurladdningen är större än strömmen från laddaren, som måste ändras för att kompensera beteendet hos batteriernas temperaturökning eller åldringseffekt.

4. Temperaturpåverkan på batteriets laddningsström

Vid en given konstant spänning ökar flytströmmen som passerar genom ett fulladdat stationärt batteri progressivt med ökande batteritemperatur. BACS visar denna ökande ström och balanserar detta inom systemets begränsningar. Vanligtvis är detta tillräckligt för att undvika batteriskador eftersom UPS:en eller laddaren automatiskt minskar laddningsspänningen (och strömmen) om den externa sensorn läser av högre temperaturer.

5. Inverkan av krusningsströmmar på batteritemperaturen

Krusningsströmmar genererar värme i batteriet vilket resulterar i en ökning av batteriets driftstemperatur. BACS övervakar och indikerar AC- och DC-rippelströmmar, vilket möjliggör korrigerande åtgärder innan en sådan effekt orsakar en ökning av batteritemperaturen.

6. Temperaturskillnader på grund av dålig utformning av en batteriinstallation kan orsaka batterifel

I en installation där ett batteri är monterat i flera våningar kan det finnas en batteritemperaturskillnad på flera grader mellan den övre och den nedre enheten. Sådana temperaturskillnader orsakar avsevärda spänningsvariationer inom cellerna; om en sådan skillnad på mer än 5°C finns, kan detta leda till att batteriets elektriska prestanda minskar. BACS kan balansera spänningarna inom strängen, oavsett om spänningsskillnaderna kommer från den dåliga layouten eller från kemiska skillnader inom batterierna. Detta säkerställer att prestandaminskning på grund av temperaturskillnader på grund av dålig design i batterilayouten annars förnekas.

7. Höga temperaturskillnader under en tidsperiod > 24h kan orsaka en termisk runaway

Vid en bestående hög temperaturskillnad mellan batteritemperaturen och omgivningstemperaturen finns risk för termisk run-away eller andra felaktiga funktioner i batteri. Denna egenskap gäller endast för flytladdningsoperationen och gäller inte för urladdningsoperationen, där sådana skillnader kan förekomma. BACS: Om laddaren är korrekt inställd och BACS kan balansera spänningsskillnaderna på grund av termisk eller elektriska skillnader kan risken för en sådan termisk flykt under flytförhållanden dramatiskt minskas eller helt undvikas.

8. Hög temperatur

För att minska risken för skador eller fel till följd av ihållande temperaturer utanför tillverkarens rekommendationer, bör en batteriinstallation förses med lämplig kylning. BACS kan inte förhindra överhettning av batterier på grund av problem med rumsventilation, men BACS kan varna användaren om sådana förhållanden och, om den är ansluten till lämpliga automationsgränssnitt (GX_R_AUX), kan den automatiskt slå på luftkonditionering eller utlösa fönster, fläktar etc. för att lösa situationen.

9. Verkligt kylbehov – BACS

Kylbehovet bestäms av skillnaden registrerad av BACS; den ökar generellt med åldern på grund av den ökade strömförbrukningen vid underhållsladdning och indikerar därmed en ökande risk för termisk rusning.

Batteriström

1. Flytström – AC-komponent (superpålagd rippelström)

Rippelströmmen, som utgörs av AC-komponenten, uppstår genom laddaren eller lasten, till exempel växelriktare. Den överlagras sedan med DC-flotströmmen. Det är viktigt att notera att denna krusningsström inte spelar någon roll i laddningsprocessen; dess enda funktion är att skapa ökad värme. Om den överlagrade rippelströmmen når en hög nivå samtidigt som likströmmen närmar sig noll, kan detta leda till urladdning och påtaglig försämring av ett redan påverkat blybatteri.

Särskilt under VRLA-batteriets livslängd fördubblas flytströmmen i dess slutskede jämfört med ett helt nytt batteri. BACS-systemet ger möjlighet att visuellt övervaka denna ökning i flytströmmen. En sådan förändring kan trigga ett larm som en tidig varningssignal.

För att förhindra potentiella fel till följd av denna ökning i flytströmmen erbjuder BACS-systemet möjligheten att justera larmnivåerna för DC flytströmmar. Detta åtgärdssteg syftar till att minimera riskerna för överdriven vattenförlust, överdriven avsättning av aktivt material samt risken för interna kortslutningar och överflödig värmeutveckling. Sådana komplikationer kan slutligen resultera i termisk haveri och allvarligt påverka batteriets prestanda och hållbarhet.

2. Maximal rippelström

Vid flytförhållanden måste man begränsa den överlagrade effektiva rippelströmmen, särskilt vid frekvenser över 30 Hz. För att säkerställa säkerheten bör adekvata försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika potentiellt farliga spänningar och risken för kortslutningar, både vid och när avkänningsledningarna genomförs. En rekommenderad åtgärd innefattar installation av snabbsäkringar eller strömbegränsande motstånd i varje avkänningsledning.

Det är värt att notera att bland BMS-systemen på marknaden utmärker sig BACS genom att ha implementerat två högspänningssäkringar i avkänningsledningarna. Som en extra säkerhetsåtgärd kan det vara nödvändigt att använda flamskyddande material och material som är motståndskraftiga mot rök och syra för att isolera avkänningsledningarna under specifika förhållanden.

För att ytterligare höja säkerhetsstandarden använder BACS hölje och komponenter tillverkade av brandhämmande material och halogenfria kablar. Detta materialval syftar till att minimera risken för skador orsakade av farliga spänningar. Det är också värt att notera att BACS har en unik förmåga att koppla bort sig självt från systemet som en respons på händelser som en trasig säkring eller plötsliga pulsspänningar. Detta agerande är avsett att utlösa larm och därigenom fungera som en ytterligare skyddsåtgärd.

3. Belastningsdelningsström

När flera batterier kopplas i parallell är övervakning av strömsensorvärden avgörande. Under urladdning bör terminalspänningen för varje batteri hållas likvärdig, förutsatt att alla kontakter har samma längd och voltfall. Batterierna måste vara av samma typ, ha samma RI-resistans och vara liknande i ålder. I denna konfiguration delar batterierna också lastströmmen.

Ett batteri med celler av låg prestanda kommer att ha en lägre spänningsurladdningsprofil än ett friskt batteri. När detta batteri kopplas parallellt med ett friskt batteri bidrar det med en mindre andel av den totala belastningsströmmen. Det är uppenbart att ett batteri med nedsatt prestanda kan påverka hela systemets drift.

I situationer där liknande batterier används parallellt kan belastningsandelen användas för att upptäcka dålig prestanda. Genom att jämföra skillnaden mellan maximal och minimal strängström, som en andel av den totala belastningsströmmen, kan man skapa en indikation på prestandaskillnaderna. Här är det värt att notera att BACS, med sin förmåga att visa aktuella värden per sträng, möjliggör inställning av trösklar för obalanserade värden. Om en obalans uppstår kan operatören informeras i tid, vilket möjliggör snabb åtgärd och systemoptimering.

4. Energiflöde

För att mäta denna värdefulla siffra används de senaste BACS strömsensorerna av Typ CSHxxxF och CSHxxxD. Deras användning möjliggör exakt kvantifiering och analys. En fördelaktig funktion är att BACS-strömsensorn, tillsammans med mätdata från BACSVIEWER, kan generera en tydlig trendlinje som visualiserar det övergripande åldrandet hos batteriet eller cellen.

När det gäller att bedöma batterihälsa och långsiktiga prestanda finns flera aspekter att ta hänsyn till:

En pågående analys av självurladdningshastigheten är av stor vikt. Denna indikator kan identifieras genom att noga övervaka autonomitiden hos ett specifikt batteri eller en given cell. Autonomitiden minskar naturligt över tid, men en märkbar och accelererande minskning kan tyda på en ökad självurladdningshastighet. Denna tendens förstärks ofta ju äldre batterierna blir. För att exakt bestämma utvecklingskurvan för självurladdning är det nödvändigt att avbryta underhållsladdningen när den aktuella cellen eller batteriet befinner sig i fulladdat tillstånd. Genom att använda mätvärden från både BACS och SMARTLOGGER kan SMARTBATTERY sedan beräkna och visa självurladdningshastigheten efter några dagar.

Det är kritiskt att jämföra dessa uppmätta värden med självurladdningshastigheten i det ursprungliga nyskicksskedet. Genom noggrann övervakning och analys av dessa faktorer kan man inte bara förstå batteriets nuvarande status utan även förutspå dess framtida prestanda och förmåga. Det ger också möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att optimera batteriets livslängd och säkerställa dess pålitlighet över tid.

2. Datum för batteritillverkning och driftsättning

Detta definieras och arkiveras i upp till 10 år under driftsättning av BACS och SMARTLOGGER och SMARTBATTERY.

3. Dataåtkomst

Åtkomst till de tidigare nämnda parametrarna är enkel och friktionsfri vid alla tidpunkter. Denna tillgänglighet möjliggör omfattande analys, vilken är värdefull för att bedöma det återstående värdet av batteriet. Dessutom underlättar denna tillgänglighet också återanvändning eller återtillverkning av batteriet. Inte bara det, den gör också att batteriet kan ställas till förfogande för oberoende aggregatorer som driver virtuella kraftverk i elnätet.

BACS, SMARTLOGGER och SMARTBATTERY i kombination tillhandahåller användbar data i olika format. Detta skapar en konstellation av information som passar för analys av företag specialiserade på återvinning. Denna data utgör en ovärderlig tillgång för sådana företag då de kan dra nytta av den för att fatta välgrundade beslut.

Detta teknologiska framsteg och dataöverföring öppnar nya möjligheter inom återvinningssektorn och möjliggör optimerad användning av batteriresurser. Det underlättar inte bara förståelsen av batteriets hälso- och prestandastatus utan främjar också hållbarhet och effektivt utnyttjande av befintliga resurser.

4. Långtidsregistrering av data som gäller lagrings- och transportförhållanden

För att omstrukturera batterier på ett korrekt sätt eller dokumentera eventuella dolda skador som kan ha uppstått på grund av felaktigheter eller annan otillräcklig prestanda under hantering, krävs noggrann dokumentation av lagrings- och transportförhållandena för batterierna. Insamlingen av denna information är avgörande för en fullständig förståelse av batteriernas livscykel och för att vidta eventuella nödvändiga åtgärder.

Därmed är det imperativt för tillverkaren att säkerställa att varje steg i processen, från undersökning till prestandatestning, förpackning och transport av batterier och deras komponenter, genomförs i strikt enlighet med lämpliga riktlinjer för kvalitetskontroll och säkerhet. Endast genom att upprätthålla dessa standarder kan man garantera att batterierna når sina mottagare i bästa möjliga skick och för att undvika eventuella negativa konsekvenser på grund av bristande procedurer.

För att övervaka och hantera dessa processer effektivt erbjuder GENEREX SMARTBATTERY och SMARTLOGGER värdefull långtidsdata som sträcker sig genom hela batteriets livscykel – från tillverkning till avveckling. Denna kontinuerliga övervakning och dokumentation möjliggör exakt kontroll över drifts- och lagringsförhållanden för varje enskild batterienhet. Det bidrar till ökad transparens, förbättrad kvalitetskontroll och maximal säkerhet genom hela batteriets livslängd.

5. Tillgänglighet av dokumentation

För att tydligt indikera status och funktionalitet för ett specifikt batteri eller en cell är det nödvändigt att tillhandahålla korrekt dokumentation. Denna dokumentation blir av stor betydelse för en aktör som är involverad i den ekonomiska processen av återvinning. Genom att förse denna aktör med dokumentationen erhåller de den nödvändiga informationen för att genomföra en korrekt utvärdering eller testning av åldringsförhållandena hos batteriet eller cellen.

SMARTBATTERY, SMARTLOGGER och BACS har en avgörande roll i detta sammanhang. Dessa teknologiska lösningar spelar in och samlar in den information som krävs för korrekt dokumentation. Informationen sträcker sig från tidiga faser av batteriets livscykel till sena skeden, vilket möjliggör en övergripande syn på dess prestanda och utveckling över tiden. Genom att förse återvinningsaktörer med sådana välförankrade data främjar det inte bara en noggrann process för återvinning utan bidrar även till en ökad insikt om hur olika faktorer påverkar batteriernas livslängd och prestanda.

Detta sätt att försäkra korrekt dokumentation och insamling av data är av fundamental betydelse för att främja hållbara praxis inom batterihantering och återvinning. Det hjälper till att bygga förtroende och säkerställer att batterierna hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt genom hela deras livscykel.

6. Batteripass

Senast den 1 januari 2026 måste varje industribatteri och dragbatteri som släpps ut på marknaden enligt EU ha en elektronisk identifieringsfil, även kallad ”batteripass.” Varje batteri kommer att ha ett unikt batteripass med individuell identifiering och data om tillverkare, batterityp, batch- eller serienummer, tillverkningsdatum, datum för utsläppande på marknaden och kemi. Batteripasset kopplas till information om de grundläggande egenskaperna för varje batterityp och modell, som måste lagras i ett icke-flyktigt minne och göras tillgängligt online. BACS, SMARTLOGGER och SMARTBATTERY kan redan tillhandahålla all den data som krävs för ett ”batteripass” i ett permanent och tillgängligt format.

Den tidigare nämnda jämförande analysen indikerar att BACS, det ledande europeiska och nordamerikanskt tillverkade batterihanteringssystemet, i kombination med SMARTLOGGER och SMARTBATTERY, är redo att uppfylla alla krav som ställs av europeiska och internationella regulatoriska publikationer.

Kontakta oss

Här på Eurotech strävar vi att alltid efter att ge den bästa möjliga servicen vid varje kontakt.

Hör av dig till oss för frågor, en kostnadsfri konsultation eller för att få offert på avbrottsfri kraft.

Mallslingan 20 A, 187 66 Täby

Ärende

Registrera mig för nyhetsbrevet

Eurotech sparar mina kontaktuppgifter

F.A.Q.

Vanliga frågor & svar

Vad betyder UPS?

UPS står för "Uninterruptible Power Supply" och är en maskin som skyddar elektronisk utrustning från störningar på elnätet och förser dem med ström när det uppstår ett strömavbrott.

Vad används UPS för?

En UPS används för att se till att det finns ström när det sker ett strömavbrott eller andra typer av avbrott. Det är för att du som användare inte ska förlora din data eller dina tekniska system när strömmen går. En UPS används också för att skydda elektronisk utrustning från så kallade strömspikar. Dessa strömspikar kan skada känslig teknisk utrustning.

Vilken UPS behöver jag?

Vilken UPS just din verksamhet kräver beror på 2 faktorer. Dels hur många enheter du behöver säkra ström till, samt var din utrustning är placerad. Du kan behöva en eller flera UPS:er till flera olika ställen i fastigheten eller en större UPS om som klarar mer komplex belastning.

Vi hjälper dig att ta fram en UPS efter just dina förutsättningar.

Hur många batterier kräver en UPS?

Mängden batterier ett UPS system kräver är beroende på vilken UPS du har, men också vilken belastning ditt system har. Det finns minimum krav på hur många batterier en UPS kräver, men du kan i teorin addera hur många som helst. Fler batterier gör dock inte att systemet klarar av en högre belastning, den gränsen sätts av själva UPS:en, men det kan öka drifttiden.

Hur sköter jag mina batterier bäst?

Köp först och främst batterier med god kvalitet. Batterierna ska vara placerade i en miljö med en omgivningstemperatur på mellan 22 - 25 grader. Montera ett BACS batteriövervakningssystem för att mäta individuella batterier så att du får varningar när ett batteri blir dåligt och för att utföra individuell laddning. Alternativt bör du utföra regelbundna manuella kontroller av batterislingan.

Är det dyrt att köpa UPS?

Nej, vi har flexibla finansieringsmodeller där du kan välja mellan olika servicenivåer och betalningsalternativ genom vårt samarbete med Siemens Financial Systems.

Vart ligger Eurotech?

I Täby Stockholm och i Alingsås.

Arbetar ni i hela Sverige?

Ja från Ystad i söder till Kiruna i Norr.

Vilken typ av användare har ni som kunder?

Eurotech har funnits i mer än 30 år på UPS marknaden och har en stor andel av Sveriges kommuner som kunder, hiss och fastighetsbolag samt en stor del av elinstallatörsindustrin. Det är få branscher som inte behöver avbrottsfri kraft!

Utför ni underhåll på befintliga UPS system?

Ja, vi utför underhåll på befintliga UPS system. Vi kan teckna avtal och utföra regelbundna underhåll beroende på vilken omfattning som passar just dig. Vi utför service i hela Sverige och har även jourservice ifall något oförutsägbart inträffar.

Min verksamhet passar inte in bland era branschkategorier.

Vi kan skräddarsy lösningar för alla våra kunder. Vi tittar på hur er verksamhet ser ut och vad ni behöver för typ av UPS för en säker strömförsörjning.

Kan det bli dyrt att inte köpa UPS?

Ja, definitivt. Vid ett strömavbrott där avsaknad av UPS eller reservkraft, eller att reservkraften tar ett tag innan den kommer igång, då kan många dyra produktionstimmar gå förlorade, liksom varor som är beroende av tex kyla. En UPS är din fallskärm och brygga till avbrottsfri kraft.

0
  INTRESSEFÖRFRÅGAN
  DIN INTRESSEFÖRFRÅGAN ÄR TOMTILLBAKA